Regulamin korzystania z serwisu

§1
Definicje i cele

 
 1. Serwis KARTA ROWEROWA ONLINE – www.kartarowerowa.net (zwanym dalej „Serwisem”) prowadzony jest przez firmę VISMEDIA Michał Książek, ul. Goździkowa 4, 30-434 Kraków, NIP: 679-279-21-48, REGON: 120748174, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 3027/2008 (zwaną dalej „Administratorem”).
 2. Serwis przeznaczony jest dla szkół podstawowych oraz innych organów, uprawnionych do przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową (zwane dalej „Użytkownikiem”).
 3. Rejestracji może dokonać również osoba prywatna, w tym rodzic dziecka przygotowującego się do egzaminu na kartę rowerową, przy czym osoba ta nie jest uprawniona do przeprowadzania egzaminu.
 4. Celem Serwisu jest możliwość przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową, zgodnie z treściami i przepisami zawartymi w Ustawie z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (art.41 ust. 1) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. 2013 r. poz. 512).
§2
Warunki korzystania z Serwisu
 1. Warunkiem zarejestrowania się w Serwisie jest zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu w całości. 
 2. Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do podania kompletnych oraz prawdziwych danych, niezbędnych do celów rozliczeniowych.
 3. Użytkownik ma prawo do skorzystania z bezpłatnego 14-dniowego okresu testowego, z ograniczonymi funkcjami:
  1. możliwość dodania maksymalnie 10 uczniów (w pakiecie UCZEŃ - 1 ucznia)
  2. możliwość dodania maksymalnie 2 klas (w pakiecie UCZEŃ - 1 klasy)
  3. możliwość dodania maksymalnie 1 nauczyciela
  4. czas trwania egzaminu - maksymalnie 5 minut
  5. brak możliwości wydruku bazy pytań
  6. dostęp do 50 pytań
 4. Po okresie testowym, o którym mowa w punkcie 5, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Serwisu lub zakupu pełnego dostępu do Serwisu.
 5. Nieopłacone konta testowe oraz konta nieaktywowane będą automatycznie usuwane po 30 dniach, wraz ze wszystkimi zgromadzonymi danymi.
 6. Opłata za korzystanie z pełnego dostępu do Serwisu uwzględniona jest na stronie www.kartarowerowa.net/oferta.
 7. Płatność dokonywana jest na podstawie automatycznie wystawionej faktury pro forma lub faktury VAT (na życzenie klienta), jednym z dwóch sposobów:
  1. tradycyjny przelew bankowy
  2. płatności elektroniczne Przelewy24, akceptujące przelewy internetowe i wpłaty przy użyciu kodu BLIK
 8. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 3 dni od otrzymania płatności i zostanie udostępniona w formie elektronicznej w panelu serwisu. Na życzenie klienta możliwe jest przesłanie faktury VAT w formie papierowej - w tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta - info@kartarowerowa.net
 9. Umowa zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu jest zawarta z dniem potwierdzenia przez Administratora opłaty, o której mowa w punkcie 6 i obowiązuje do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, za który opłata została dokonana.
 10. W przypadku płatności elektronicznej rozpoczęcie świadczenia usługi następuje przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać.
 11. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Serwisu. Jeżeli Użytkownik zrezygnuje w trakcie trwania okresu, o którym mowa w punkcie 7, poniesiona opłata nie zostanie zwrócona.
 12. Użytkownik ma prawo do zmiany pakietu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego na zasadach określonnych na stronie www.kartarowerowa.net/zmiana_pakietu
 13. Wygasłe konta będą usuwane po 365 dniach, wraz ze wszystkimi zgromadzonymi danymi.
§3
Zasady przetwarzania danych osobowych
 1. Poprzez rejestrację w Serwisie Użytkownik wyraża, zgodnie z treścią Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), zgodę na ich dalsze przetwarzanie.
 2. Administratorem podanych w formularzu zamówienia danych osobowych będzie VISMEDIA Michał Książek, ul. Goździkowa 4, 30-434 Kraków.
 3. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celu realizacji zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej administratora. Dane będą przetwarzane do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a wystawione faktury w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 4. Użytkownik będzie mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. W razie uzniania, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, Użytkownik będzie mógł wnieść skargę do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
 6. Administrator Serwisu zobowiązuje się do nieujawniania danych Użytkownika, chyba że zostanie zobowiązany przez prawo lub na przewidziane prawem żądanie uprawnionych organów.
 7. Użytkownik, jako administrator danych osobowych, powierza Administratorowi do przetwarzania następujące dane osobowe: imię i nazwisko uczniów. Powierzenie przetwarzania odbywa się na podstawie akceptacji warunków umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Szczegółowe zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach Serwisu zostały zapisane w polityce prywatności.
§4
Reklamacje
 1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Użytkownikowi w zakresie funkcjonowania Serwisu oraz dokonanych płatności. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres poczty elektronicznej: info@kartarowerowa.net
 3. Użytkownik ma prawo powiadomić Administratora o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jego zdaniem jakości usług Serwisu – ujawnionych w trakcie korzystania z Serwisu.
 4. Użytkownik może złożyć reklamacje w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej (telefonicznie).
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty skutecznego złożenia.
 6. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. 
§5
Pozostałe postanowienia
 1. Administrator wyraża zgodę na korzystanie z danych i informacji zgromadzonych i udostępnionych w Serwisie wyłącznie w celach edukacyjnych oraz informacyjnych. Zabrania się bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora wykorzystywania danych i informacji zgromadzonych i udostępnionych w Serwisie do innych celów, nieopisanych w niniejszym regulaminie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy umożliwienia dostępu do Serwisu bez podania przyczyn mimo wykonania przez zamierzającego czynności rejestracyjnych, jak również czasowej lub stałej blokady dostępu do Serwisu.
 3. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody spowodowane lub związane z niewłaściwym wykorzystaniem systemu przez Użytkownika.
 4. Administrator uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu w całości lub w części, w każdym czasie, bez konieczności podawania uzasadnienia wprowadzonych zmian. Administrator  poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu drogą elektroniczną. Brak akceptacji zmiany postanowień Regulaminu jest równoznaczny z rezygnacją z korzystania z Serwisu.
 5. Wszelkie pytania dotyczące Serwisu prosimy przesyłać poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie www.kartarowerowa.net w zakładce „Kontakt”.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Niniejszy regulamin obowiązuje od 13 maja 2021 roku.